Ogólne Warunki Zamówienia

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia stanowią nieodłączną część umowy zawartej, w szczególności, na skutek złożonego przez Klienta zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedającego.

1.2. W niniejszych Ogólnych Warunkach Zamówienia słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie, jakie odpowiednio są im przypisane poniżej:
-  OWZ – rozumie się przez to niniejszy dokument Ogólnych Warunków Zamówienia;
- Termin wykonania umowy – wskazana w formularzu zamówienia data gotowości Sprzedającego do wydania zamówionego Produktu w siedzibie  Sprzedającego; 
- Sprzedający – rozumie się przez to Dobry Stolarz Gąska Spółka Jawna z siedzibą w Maliniu 283A, 39-331 Chorzelów, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000348774; NIP: 817-18-15-865; REGON: 830460905;
- Produkcie – rozumie się przez to wyroby linii Mia Calnea wytwarzane przez Sprzedającego, objęte umową zawartą w sposób określony w pkt 1.1. powyżej.
- Kliencie – rozumie się przez to wskazaną w pkt 1 formularza zamówienia: osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nabywającą Produkt w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
-  Przewoźnik – podmiot realizujący dostawę Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta.

2.1. Wykonanie umowy odbywa się w terminie wskazanym w umowie, na zasadach określonych w niniejszych OWZ, chyba że Sprzedający i Klient uzgodnili warunki umowy w sposób odmienny. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedającego.

2.2.  Sprzedaż uważa się za zrealizowaną w momencie odbioru Produktu przez Przewoźnika.

2.3. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w wykonaniu umowy, wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, a w szczególności spowodowanych: opóźnieniem w dostawie materiałów niezbędnych do wykonania Produktu, przerwami w zasilaniu, siłą wyższą, a w szczególności powodzią, strajkami.

2.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy realizowanej przez Przewoźnika.

3.1. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktu standardowo oferowanego przez Sprzedającego, Sprzedający świadczy Produkt o zwykle oferowanych przez siebie parametrach, średniej jakości, o ile Sprzedający i Klient nie uzgodnili innych parametrów Produktu (np. kolor, wymiary, materiał, technika wykonania).

3.2. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia, Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste oraz prawa autorskie majątkowe na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności Klient nie jest uprawniony do zwielokrotniania Produktu w części lub całości.

3.3. W razie naruszenia praw autorskich (majątkowych i osobistych) Sprzedający uprawniony będzie m.in. do dochodzenia należnego odszkodowania.

4.1. Zapłata wynagrodzenia umownego za wykonanie umowy, dokonywana jest przelewem na numer rachunku bankowego podanego przez Sprzedającego w fakturze. Całkowite koszty przelewu ponosi Klient.

4.2. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 

4.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktu do chwili otrzymania pełnej zapłaty wynagrodzenia umownego.

4.4. Przed dokonaniem pełnej zapłaty wynagrodzenia umownego za Produkt, Klientowi nie przysługuje, bez pisemnej zgody Sprzedającego, prawo dokonywania czynności zobowiązujących i/lub rozporządzających Produktem w sposób, który mógłby spowodować obciążenie prawa własności Produktu przysługującego Sprzedającemu.

4.5. W wynagrodzenie umowne nie są wliczone opłaty celne, ubezpieczenie.

5.1. Odbiór Produktu przez Klienta odbywa się w siedzibie Sprzedającego, za pośrednictwem Przewoźnika, po dokonaniu całkowitej płatności wynagrodzenia umownego Sprzedającemu. 

5.2. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, Klient organizuje przewóz Produktów we własnym zakresie, informując Sprzedającego o danych identyfikujących Przewoźnika.

5.3. Klient ponosi koszty dostawy, w tym koszty zapakowania, wysłania i dostarczenia Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta. 

5.4. Potwierdzeniem odbioru Produktu i terminu wykonania umowy jest dokument wydania Produktu przez Sprzedającego Przewoźnikowi. 

5.5. Wszelkie ryzyka związane z transportem, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą wydania Produktu Przewoźnikowi w siedzibie Sprzedającego.

5.6. Opóźnienie w odbiorze Produktu uprawnia Sprzedającego do naliczenia Klientowi kary umownej w wysokości 1,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. 

5.7. W przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze Produktu, przekraczającego 30 dni, licząc od dnia ustalonego jako terminu odbioru, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub jej części i żądania zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6.1. Klient zobowiązany jest zbadać stan przesyłki z Produktem bezpośrednio po jej otrzymaniu. W terminie 5 dni od dnia potwierdzenia dostawy Produktu przez Przewoźnika, Klient może zgłosić wady ilościowe lub jakościowe Produktu. Po tym czasie domniemywa się prawidłowe wykonanie umowy po stronie Sprzedającego.

6.2. Klient uprawniony jest z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, do żądania wymiany Produktu na nowy lub usunięcia wady Produktu. 

6.3. Klient zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Sprzedającego o zaistnieniu wady pisemnie, w terminie tygodniowym od dnia dostrzeżenia wady i nie później niż w terminie jednego roku od dnia odbioru Produktu od Sprzedającego. 

6.4. Klient ponosi koszty dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedającego oraz koszty zwrotnego dostarczenia do Klienta nowego lub naprawionego Produktu w ramach rękojmi. 

6.5. Rękojmią za wady fizyczne Produktu nie są objęte wady:
- wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji;
- wynikające z samowolnych zmian, przeróbek, napraw, celowych lub nieumyślnych działań lub zaniechań Klienta;
- wynikające z uszkodzeń wywołanych czynnikami zewnętrznymi;
- powstałe na skutek naturalnego zużycia zgodnego z właściwościami i przeznaczeniem Produktu; 
- powstałe podczas transportu.

7.1. Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez strony ich zobowiązań ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i których wystąpienie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

7.2. Sprzedający nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich Klienta, a także odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony Produkt, które nastąpiły po wydaniu Produktu przez Sprzedającego.

7.3. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona maksymalnie do równowartości wynagrodzenia umownego za wykonanie Produktu.

7.4. Powyższe postanowienia w pkt 7.1.-7.3. nie mają zastosowania do roszczeń wymienionych w pkt 3.2.-3.3. OWZ.

8.1. W przypadku dalszej odsprzedaży, eksportu lub podobnego rozporządzenia Produktem, Klient zobowiązuje się uzyskać wymagane zezwolenia, atesty, homologacje i certyfikaty, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Sprzedającego o zmianach swojego adresu, numeru telefonu lub osoby wyznaczonej do kontaktu ze Sprzedającym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane zaniechaniem tego obowiązku.

8.3. Dokument formularza zamówienia i treść OWZ należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Jeśli postanowienia formularza zamówienia i OWZ są wzajemnie sprzeczne lub rozbieżne, postanowienia szczególne zawarte w formularzu zamówienia mają pierwszeństwo przed zawartymi w OWZ.

8.4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego, według obowiązujących przepisów prawa polskiego.

8.5. Niniejszy tekst OWZ, sporządzony w języku polskim, jest wiążący dla stron i stanowi wyłączną podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów lub interpretacji postanowień OWZ.

8.6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia OWZ są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, OWZ pozostaną ważne w pozostałej części. W takim przypadku strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.