Ogólne Warunki Zamówienia

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia stanowią nieodłączną część umowy zawartej, w szczególności, na skutek złożonego przez Klienta zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedającego.

1.2. W niniejszych Ogólnych Warunkach Zamówienia słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie, jakie odpowiednio są im przypisane poniżej:
-  OWZ – rozumie się przez to niniejszy dokument Ogólnych Warunków Zamówienia;
- Termin wykonania umowy – wskazana w formularzu zamówienia data gotowości Sprzedającego do wydania zamówionego Produktu w siedzibie  Sprzedającego; 
- Sprzedający – rozumie się przez to Dobry Stolarz Gąska Spółka Jawna z siedzibą w Maliniu 283A, 39-331 Chorzelów, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000348774; NIP: 817-18-15-865; REGON: 830460905;
- Produkcie – rozumie się przez to wyroby linii Mia Calnea wytwarzane przez Sprzedającego, objęte umową zawartą w sposób określony w pkt 1.1. powyżej.
- Kliencie – rozumie się przez to wskazaną w pkt 1 formularza zamówienia: osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nabywającą Produkt w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
-  Przewoźnik – podmiot realizujący dostawę Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta.

2.1. Wykonanie umowy odbywa się w terminie wskazanym w umowie, na zasadach określonych w niniejszych OWZ, chyba że Sprzedający i Klient uzgodnili warunki umowy w sposób odmienny. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedającego.

2.2.  Sprzedaż uważa się za zrealizowaną w momencie odbioru Produktu przez Przewoźnika.

2.3. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w wykonaniu umowy, wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, a w szczególności spowodowanych: opóźnieniem w dostawie materiałów niezbędnych do wykonania Produktu, przerwami w zasilaniu, siłą wyższą, a w szczególności powodzią, strajkami.

2.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy realizowanej przez Przewoźnika.

6.1. Klient zobowiązany jest zbadać stan przesyłki z Produktem bezpośrednio po jej otrzymaniu. W terminie 5 dni od dnia potwierdzenia dostawy Produktu przez Przewoźnika, Klient może zgłosić wady ilościowe lub jakościowe Produktu. Po tym czasie domniemywa się prawidłowe wykonanie umowy po stronie Sprzedającego.

6.2. Klient uprawniony jest z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, do żądania wymiany Produktu na nowy lub usunięcia wady Produktu. 

6.3. Klient zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Sprzedającego o zaistnieniu wady pisemnie, w terminie tygodniowym od dnia dostrzeżenia wady i nie później niż w terminie jednego roku od dnia odbioru Produktu od Sprzedającego. 

6.4. Klient ponosi koszty dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedającego oraz koszty zwrotnego dostarczenia do Klienta nowego lub naprawionego Produktu w ramach rękojmi. 

6.5. Rękojmią za wady fizyczne Produktu nie są objęte wady:
- wynikające z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji;
- wynikające z samowolnych zmian, przeróbek, napraw, celowych lub nieumyślnych działań lub zaniechań Klienta;
- wynikające z uszkodzeń wywołanych czynnikami zewnętrznymi;
- powstałe na skutek naturalnego zużycia zgodnego z właściwościami i przeznaczeniem Produktu; 
- powstałe podczas transportu.

7.1. Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez strony ich zobowiązań ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i których wystąpienie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

7.2. Sprzedający nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich Klienta, a także odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony Produkt, które nastąpiły po wydaniu Produktu przez Sprzedającego.

7.3. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona maksymalnie do równowartości wynagrodzenia umownego za wykonanie Produktu.

7.4. Powyższe postanowienia w pkt 7.1.-7.3. nie mają zastosowania do roszczeń wymienionych w pkt 3.2.-3.3. OWZ.